Ry Jeso Tompo tsara ô!
He, resy lahatra aho izao,
Fa be ny ratsy vitako
Mandifotra ny tenako.
Milela-paladia re,
Fa efa diso lehibe;
Esory tsy ho hitanao
Ny mariky ny otako,
Ampiasao ny indrafo
Ka mamelà ny heloko!