1. Ny Mpamonjy no mitady
Fihavanana aminao
Izy no manambitamby
Hanatonanao izao;
Sao manjary fandatsana
Ny fifonana aminao,
Ka ny mety mihavana
Amin’ny Mpamonjy izao.

2. Dieny misy hafanana
Ka mangoraka ny fo,
Manatòna ny Mpamonjy
Sao dia mangatsiaka indray.
lzao no andro famonjena,
Ka vonjeo sao neninao;
Ry mpanota, miverena
Izao ankehitriny izao.

3. Sao ity no toriteny
Fara-fanasana anao;
Sao anio no fotoana
Fara-ahavelomanao;
Ka aza mba misalasala,
Sao manjary neninao,
Raha tsy mety mahalala
Izao fotoana mety izao.

4. Indrisy! be ny fahotako,
Be ny ratsy vitako;
Sao tsy raisin’ny Mpamonjy
Ny mpanota tahaka izao?
Miverena, fa ny rany
Ampy hahadio anao;
Manatòna hosasany
lzao ankehitriny izao.