1. He! matoky aho, Tompo,
Azoko ny teninao;
Teny soa mahafaly,
Teny avy aminao.

Fiv : He!matoky aho, Tompo,
Azoko ny teninao;
Teny soa mahafaly
No omenao ahy izao.

2. Tahotra amana ahiahy
Dia ariako izao;
Fa nomenao toky aho
Sady to ny teninao.
sns…

3. Izay rehetra fahotana
Entiko hesorinao;
Hianao no mahadio.
Ka diovy aho izao.
sns…

4. Mahasasa, mahadio,
Mahavonjy Hianao,
Ka mandray sy mahatondra
Tsara ho an-tranonao.
sns…
5. Jeso Tompo! avy aho,
Avy hankalaza Anao;
Raisonao re izay omeko:
Vola, tena, aina koa.
sns…