1. Ry Jeso lohan’ny mpandefîtra,
Nilaozanao ny voninahitrao,
Mba hahatonga anay mpiavona
Hanetry tena eo imasonao.

2. Ry tsy miavonavona am-po!
Izaho te-hianatra aminao,
Mba hitsaharan’ny fanahiko,
Fa mampiadam-po ny entanao.

3. Ny fietrenao, ry Voahombo ô,
No iakaram-boninahitra;
Ny tany sy ny lanitra vaovao
Hataonao lovan’ny mpandefitra.

4. Mifandefera mifanajà,
Ry samy voavela heloka!
Miraisa hazofijaliana,
Hiraisantsika voninahitra.