1. Ny ran’ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra.

2. Raha vaoratra noho ny otako,
Ka lany foana ny heriko
Ny rany masina nalatsaka
No nahitako fahasitranana.

3. Izao hira vao izao no mamiko,
Ka tonga tsy misaraka amiko:
Ny ran’ny Zanakondry no mahay
Manavotra ahy mba ho an’ny Ray.

4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
Velomiko indray ny hirako
Ny amin’i Jesosy sy ny ra
Ka afaka ery ny tahotra.