1. O, ry mpanota aza mandà,
Jeso miantso ka miovà;
Mba manatona Azy izao,
Izy hamonjy anao.

Fiv : He, mivoha izao ny lanitra,
Ry mpirenireny lavitra;
Indro Jesosy, Izy no ao,
Aiza no hisy anao?

2. Be ahiahy va hianao
No tsy mandroso faingana izao?
Dia tapaho ny hevitrao,
Ka miovà hatrizao.
He, mivoha, sns…

3. Mba miverena re hatrizao,
Ka hararaoty ny andronao,
Fa ny aty ho simba sy ho lao,
Ka mba modia izao.
He, mivoha, sns…