1. He, ny fiantsoana
Feno fitiavana,
Teny masina sy to,
Ho anao, ry ory fo.

2. Hoy Jesosy Tomponao
” Manatona Ahy re,”
“Ry miasa fatratra”
“Sy mivesatra entana!”

3. “Fa Izaho hanome”
“Fitsaharan-dehibe”
“Sy fiainana vaovao”
“Hahasambatra anao”.

4. Ry Mpamonjy tsara ô!
Saotra no atolotro;
Ka ampio aho izao,
Fa manaiky ho Anao.