1. Nandao Anao ela aho, Raiko ô!
Izao dia te-hody aho;
Maniry hiankina an-tratranao,
Izao dia te-hody aho.

Fiv : :,: Inty tamy aho,
Raiko malala ô,
Raiso ny tanako. :,:

2. Maniry hanana fiadanam-po,
Izao dia te-hody aho,
Sy mba hivesatra ny zioganao,
Izao dia te-hody aho,
Inty tamy aho, sns…

3. Itambesaran’ny ota natao
Izao dia te-hody aho,
Matoky anefa fa horaisinao
Izao dia te-hody aho.
Inty tamy aho, sns…

4. Raha tsy mendrika ny ho zanakao,
Izao dia te-hody aho,
Ataovy ho isan’ny mpanomponao,
Izao dia te-hody aho.
Inty tamy aho, sns…

5. Indro fa tazako ny sandrinao,
Izao dia te-hody aho,
Mitsotra mba hisakambina re,
Izao dia te-hody aho
Inty tamy aho, sns…