1. Ry Kristy ô, Mpanjakako!
Ny foko ho Anao,
Ny feoko hasandratro
Hihira ho Anao.

2. Mba raiso ny fanahiko
Hanao ny sitrakao;
Ny tenako, ny heriko,
Dia ento ho Anao.

3. Ny tongotro, ny tanako,
Hiasa ho Anao;
ny androko, ny volako,
Omeko ho Anao.

4. Izaho dia tsy mendrika
Anao, ry Tompo ô!
Kanefa re, mba raisonao
Ny foko ho Anao.