1. Raiso aho, Tompo ô!
Fa te ho mpanomponao;
Raiso koa ny androko,
Ka anarano fo izao.

2. Raiso re ny tanako
Mba hanao ny asanao;
Raiso koa ny tongotro
Ho fanirakirakao.

3. Raiso ny fahaizako
Ento mba hanaja Anao;
Raiso koa ny volako
Ho Anao tokoa izao.

4. Raiso re ny vavako
Hampiseho ny hafatrao;
Raiso koa ny feoko
Ho mpanandratra Anao.

5. Raiso ny fanahiko
Diovy ho tempolinao;
Raiso aho Tompo ô!
Ho Anao mihitsy ‘zao.

6. Ho Anao manokana,
Ry Mpamonjy, Tompo soa!
Ho Anao dia Anao tokoa,
Ho Anao mandrakizay.