1. Fanahy, Mpanavao anay,
Simban’ny ota izahay,
Ka amboarinao indray,
Havaozy ny fanahinay. 

2. Avia, ry Afo masina,
Ny ratsy aoka ho levona;
Ry loharano velona,
Tondrahonao ny efitra.

3. Ny lohataonanao anie
Mba hampaniry soa be
Sy hampamony ho Anao
Izao tany karankaina izao.

4. Ny efitra sy tany lao,
Hi ho by sy hidera Anao,
Fa olom-potsy no ho ao;
Mpanompo teo fa afakao.

5. Ry lohataona maminay!
Midina faingana aminay,
Fanahy, Mpanavao anay,
Niandry ela izahay!