1. O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!
Avy izahay mitondra ny fisaorana;
Aloky ny fasanay no ipetrahanay,
Nefa andro no nasolonao ny alinay. 

2. Enga ka handroso tsara ny mazava e,
Mba ho fantatray tokoa Ilay manao hoe:
« Izaho no fahazavan’izao tontolo izao »,
Hanazava sy hanitsy izay alehanao.

3. Ny Fitarikandron’aina efa hita re,
Manazava na ny kely na ny lehibe,
Mahasoa, mahahendry, mahasambatra,
Ka akory re ny andro izay hiposaka!

4. Mitsangàna, ry Ziona, ka mihazavà!
Voninahitry ny Tompo no miposaka;
Atopazy manodidina ny masonao,
Ny haren’ny firenena tonga aminao.