1. Ry Fanahy Mpanazava
Miandrandra Anao izahay;
Aza ela, fa tongava,
Taomy ny fanahinay,
Mba ho fantatray mazava
Izay lazain’ny teninao:
Areheto lalandava
Ao am-po ny afonao.

2. Ry Jesosy ! Mitenena
Araka ny fombanao,
Aminay izay manantena
Mba handre ny feonao;
Fo marary sy manahy
Mba tsaboy sy iantrao,
Ny te-hino, fa tsy sahy,
Anehoy ny holatrao.

3. Rainay, Mpanome ny soa,
Mba henoy ny hatakay,
Ka ny tananao tsitoha
larovinao anay;
Ny tanora mba tahio,
Ny vaventy hafanao,
Mba ho hitanay anio
Fa aty ny tenanao.