1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
Miantso izany mpanompo mba ho irakao!

Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
Ekeko re ny ho miaramilanao
Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho!

2. O! Diovy Tompo izany molotro!
Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
Inty! Inty! sns…

3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!
Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
Inty! Inty! sns…

4. Reko izao ny toky hoe : “Momba ahy Hianao”
Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
Inty! Inty! sns…