1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô,
Hialoka eo ambany hazo fijalianao.
Tsy misy toeran-kafa re ‘zay tena mamiko;
Ny hazo fijalianao no fiarovako.

2. Ny Hazo-fijalianao no itazanako
Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro;
Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana
Ny tavako, ry Tompo ô! Fa afa-keloka.

3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
No itoerako ho hazavain’ny tavanao,
Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko.