1. Mifona aminao izahay,
Andriamanitra ô!
Mba mamelà ny helokay,
:,: Fa diso izahay. :,:

2. Mivavaka aminao izahay,
Ry Jeso Tompo ô !
Avoty ny ranao izahay,
:,: Fa very izahay. :,:

3. Mangataka aminao izahay,
Fanahay Masina ô !
Velomy ny fanahinay,
:,: Fa maty izahay. :,:

4. Jehovah ô! Izay iray,
Kanefa Telo koa,
Mba atokàny izahay,
:,: Ho olonao tokoa. :,: