1. Efa namangy ny olony
Jeso Izay Tompon’ny aina.
Lasa ny alina maizina,
:,: Tonga indray ny maraina.:,:

2. Maty ny Tompo, nalevina,
Nidina nita ny ony,
Nefa nitsangana velona,
:,: Koa tsy maty intsony :,:

3. Ory ny fon’ny sakaizany,
Aiza Ilay nantenaina?
Hitany nefa tsy fantany,
:,: Jeso, Izay Tompon’ny aina :,:

4. Teniny tsy mba mivadika
Amin’ny olony ory,
Tonga ny Tompo nitsidika
:, Ireo mpianany vory :,:

5. Tonga ny taom-pamangiana,
Tondraka ny famonjena,
Velona ny fihobiana,
:,: Aina vaovao no nomena :,:

6. Teraka ny fifaliana,
Tonga ny Filazantsara,
Andron’ny fitomaniana
:,: Mody ho Pasaka tsara :,: