1. Tsaroanay tokoa izao
Ny soa be noraisinay,
Tsy tapaka avy taminao
Ry Andriananaharinay.

2. Ny lasa itodihana
Dia mampiseho avokoa
Ny tanam-pitiavana
Miahy sady manasoa.

3. He! Koa ‘ty andronay ity,
Izay diavinay izao,
Dia voahodidina ery
Ny fitahiana aminao.

4. Dia tokinay tokoa izay
Fa mbola ho arovanao
Anio, ampitso, rahatrizay,
Izay miankina Aminao.

5. Ka dia mba velomy re
Aty anatinay ny fo
Hahay misaotra Anao anie,
Ry Rainay be famindram-po!