1. Mba tsarovy re rankizy,
Ao am-piangonana,
:,:Tsy hatory, fa haniry
Mba ho zaza maotina.:,:

2. Tonga ao Jesosy Tompo,
Ka mihaino vavaka;
:,:Ny manatona hanompo
Raisiny ho zanaka.:,:

3. Mba hirao ny fiderana,
Ka ezaho mafy hoe:
:,:”Arahaba re, hosana!
Ry Mpanjaka lehibe!”:,:

4. Eny Tompontsika Izy,
Tompo tsara, mora fo,
:,:Ka hatoninao, rankizy,
O, hatòny eram-po!:,:

5. Aza mba misalasala,
Atolory izao ny fo,
:,:Fa ny Tomponao malala
Faly ta-hamindra fo:,:

6. Ry Mpamonjiko mahery,
Raiso aho ho Anao,
:,:Raiso ho anao irery,
Raiso re, ka anjakao!:,: