1. Henoy izany hira vao
Ery an-danitra,
Fa teraka Jesosinao
Ka mahafinaritra.

2. Ianaronao matetika
Ny fitiavany,
Fa sambatra sy tretrika
Izay sakaizany.

3. Atero zava-manitra
Sy volamenam-po
Ilay Mpanjakan-danitra,
Mpanjakantsika koa.

4. Valio fitiavana
llay Zoky tia anao,
Ateronao fisaorana,
Derao fa Tomponao