1. Izahay zazakely manatona Anao
Ry Jeso izay teraka androany
Fa tonga hanavotra anay Hianao
Ka faly izahay noho izany

Fiv : Mitehafa tanana
Dera no asandratra
Mihobia, mifalia
Fa Kristy Tompo teraka ho antsika.

2. lzahay zazakely maniry izao
Ho tena sakaiza tokoa.
Ka avy izahay mba hanaraka Anao,
Ry Jeso Mpanjaka Tsitoha.
Mitehafa, sns…

3. Izahay zazakely mangataka Anao
Hamory ny zaza rehetra,
Fa be ny ankizy miandry Anao
Ho Tompon’ny tany rehetra.
Mitehafa, sns…