1. Zanahary tsy mba tia,
Ny fahaverezanao,
Izy Rainao be fitia,
Tsy mba mahafoy anao.
Ny famoizam-po ario,
Fa jesosy itokio
Mba hatoninao anio
Ilay be Fahasoavana.!

2. lzy dia nitady ela,
Vao nahita anao izao,
Mifalia, tsy hoela
Dia hody ianao.
He, ry ondry saiky very,
Ory, osa, feno fery,
Ny mpamonjy manan-kery,
Hahasitrana anao!

3. Ny ao, an-danitra mifaly,
Raha misy miova fo
Ary any ny anjely
Miramirana avokoa.
Fo marary dia tsaboiny,
Ahiahim-po vonoiny,
Fiadanana lazainy;
Sambatra isika re!