1. Jeso Loharanon’aina,
Jeso Masoandronay!
Izao ny fonay mitaraina,
Mba velomy izahay!
O, savao ny zavon-tany
Ao am-pandehananay,
Dia Hianao ihany
No ho Masoandronay.

2. Jeso, Mofon’aina soa,
Mba vokiso izahay,
Jeso, Làlana tokoa,
Mba tariho izahay!
Alfa sy Omega tsara
Hianao, Mpamonjinay;
Teny soa manambara:
Jeso no fiainanay.