1 . Mba faingàna re, ry mino,
Aza mba tamana aty,
Ary aza manadino
Ny anjaranao, ary.

Fiv : Ny Mpamonjy anao,
No manangana faneva,
Ary mampihevaheva
Azy eo alohanao.

2. Marobe no mba mitady
Ny fiainana vaovao,
Nefa kosa tsy miady
Amin’izao tontolo izao.
Ny Mpamonjy anao, sns…

3. Koa raiso ny ampinga,
Tano re ny sabatrao,
Fa izany mahakinga
Ny mpandeha toa anao.
Ny Mpamonjy anao, sns…

4. He, akaiky anao Kanana,
Tany hovantaninao;
Ary any ny tanàna
Misy ny anjaranao.
Ny Mpamonjy anao, sns…‎