1. Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re!
Henoy izany feon’ny olona maro izay faly tokoa mihira hoe:

Fiv : (feo 1)
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
Haleloia. Amen!
(feo 2)
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, ry Zanak’ ondry
Ny dera aman-daza sy hery, anie,
Ho Anao, Anao, Amen!

2. Toy ny feon’ny rano mahery ny hira ataon’ny tra-bonjy ary;
Manerana ny lanitra ny fiderany, fa vita ny adiny mafy taty.
Haleloia, Amen! sns…
Ny dera aman-daza, sns…

3. Tsy mety mangina ny hiran’ny lanitra, velona mandrakizay!
Endrey ny fihaonana any an-danitra sy ny fiainana mandrakizay.
Haleloia, Amen! sns…
Ny dera aman-daza, sns…