1. Nanatona Anao, Mpanavotra ô!
Ny olo-mahantra fahiny.
Ny rofiny be, ny senton’ny fo
Naneho fa soa no niriny.
Tsy nety ho sasatra Hianao,
Tsy nisy nolavina akory,
Fa samy nandray ny indrafonao,
Ka ravo ny olona ory.

2. Manatona Anao, ry be indrafo,
Ny olo-mahantra anio,
Fa be siasia sy reraka am-po,
Ka raisonao ankehitrio!
Ny maty omeo aina vaovao,
Ny sasatra ampiadano,
Ny masonay jamba mba hazavao.
Ny rofin’ny fonay sitrano.

3. Ka rahatrizay hanatona Anao
Ny tsy ho farofy intsony,
Fa hisy ny Alahady vaovao,
Ka sitrana tsara ny fony.
Izay tany soa misy Anao
No hisy ny olonao koa,
Hahita ny voninahitrao ao,
Ry Zoky malala Tsitoha.