Recherche

ELFM Paris

Église Luthérienne Franco-Malagasy de Paris

Tag

FFPM

428 • Reko izao ry Tompo ♫

1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
Miantso izany mpanompo mba ho irakao!

Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
Ekeko re ny ho miaramilanao
Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho! Lire la suite

317 • O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!

1. O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!
Avy izahay mitondra ny fisaorana;
Aloky ny fasanay no ipetrahanay,
Nefa andro no nasolonao ny alinay.  Lire la suite

441 • Raiso aho, Tompo ô ♫

1. Raiso aho, Tompo ô!
Fa te ho mpanomponao;
Raiso koa ny androko,
Ka anarano fo izao. Lire la suite

417 • Nandao Anao ela aho, Raiko ô! ♫

1. Nandao Anao ela aho, Raiko ô!
Izao dia te-hody aho;
Maniry hiankina an-tratranao,
Izao dia te-hody aho.

Fiv : :,: Inty tamy aho,
Raiko malala ô,
Raiso ny tanako. :,:

Lire la suite

381 • He ny fiantsoana ♫

1. He, ny fiantsoana
Feno fitiavana,
Teny masina sy to,
Ho anao, ry ory fo.

2. Hoy Jesosy Tomponao
” Manatona Ahy re,”
“Ry miasa fatratra”
“Sy mivesatra entana!”

3. “Fa Izaho hanome”
“Fitsaharan-dehibe”
“Sy fiainana vaovao”
“Hahasambatra anao”.

4. Ry Mpamonjy tsara ô!
Saotra no atolotro;
Ka ampio aho izao,
Fa manaiky ho Anao.

163 • He Jesosy Tokintsika ♫

1. He, Jesosy Tokintsika
Tompon’ny fiainana,
Tonga eto amintsika
Olon-kovangiana,
Izy no hitory teny
Soa, mahavelona,
Fa ny ainy no nomeny,
Mba ho solovoina.

2. Andrandraonao ka andraso
Ny Mazava lehibe!
Dia Ilay tsy hita maso,
Mpanazava, Mpanome;
Fa ny ainao dia ho very,
Raha tsy arahinao
Ilay Mpanjaka manan-kery
Izay nanavotra anao.

3. Eto afovoantsika
Ilay Mazava tokana;
Sambatra izay mahita
Azy, fa ho velona.
Ry Jesosy, iresaho
Izahay mpianatrao,
Hafanao sy hatanjaho
Ny finoanay Anao.

255 • Ny ran’ny Zanakondry latsaka ♫

1. Ny ran’ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra. Lire la suite

383 • O, ry mpanota aza mandà ♫

1. O, ry mpanota aza mandà,
Jeso miantso ka miovà;
Mba manatona Azy izao,
Izy hamonjy anao.

Fiv : He, mivoha izao ny lanitra,
Ry mpirenireny lavitra;
Indro Jesosy, Izy no ao,
Aiza no hisy anao? Lire la suite

449 • ‘Njay reko Tompo ô!

 

1. ‘Njay reko Tompo ô!
‘Njay re ny feonao
Miantso ahy Hianao
hankany Kalvary;

Fiv : Tompo lehibe!
Raiso aho e;
Mba sasao ny ranao soa
Izay tao Kalvary.

Lire la suite

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑